Публичный договор

«DiaMed» КДЗ ЖШС бас директоры В. Б. Кураш 2019 жылғы «05» шілдедегі № 28-ө бұйрығымен БЕКІТІЛГЕН     зертханалық диагностика бойынша ақылы медициналық қызмет көрсетуге ЖАРИЯ ШАРТ   Өскемен қаласы   «DiaMed» Клинико-диагностикалық зертханасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 27.02.2019 жылы берілген № 002962DF медициналық қызметпен айналысуға арналған жарғы және мемлекеттік лицензия негізінде әрекет ететін Бас директор В. Б. Кураш атынан заңды тұлға, бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын, бір жағынан, екінші тараптан бұдан әрі «Емделуші» деп аталатын адамдардың шектелмеген тобымен мынадай жағдайларда зертханалық диагностика бойынша ақылы медициналық қызметтер көрсетуге осы жария шарт жасасады:   1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 1.1. Шарт бойынша орындаушы пациенттің тапсырмасы бойынша пациенттен алынған биоматериалды зертханалық зерттеу жолымен зертханалық диагностика бойынша бір реттік ақылы медициналық қызмет көрсетуге (бұдан әрі — қызмет) және оның нәтижесін пациентке белгіленген мерзімде тапсыруға міндеттенеді, ал Пациент осы қызметті төлеуге және қабылдауға міндеттенеді. 1.2. Аталмыш шарт жария оферта болып табылады. Осы шарттың қойып отырған шарты барлық Емделушілерге бірдей және міндетті болып табылады. Шарт Орындаушының медициналық қызмет көрсетуге алынған лицензияға сәйкес, Емделушінің тапсырысы бойынша білікті Қызмет көрсетуде тәртіпке бағынып, жағдай тудыруын анықтайды 1.3. Осы Шарттың талаптарын толық және сөзсіз акцептінің (қабылдаудың) куәлігі, сондай–ақ шартты жасасу күні биоматериалдарды зертханалық зерттеуге өтінімді ресімдеу (бұдан әрі – Өтінім) және қызметке ақы төлеу болып табылады. Өтінімді рәсімдеуімен Емделуші Шарттың шарттарымен танысқандығын және одан кейінгі барлық іс-әрекеттері осы Шарт шарттарына қайшылық тудырмайтынын растап, сендіреді. 1.4. Емделушінің қызмет көрсетуге тапсырмасы, қызмет көрсету түрі, көлемі, мерзімі, бірлік бағасы және жалпы құны пациент пен орындаушымен өтінімде келісілген. Өтінімге қол қойылғаннан кейін қызмет көрсету мерзімі Орындаушы Емделушіден биоматериалдарды алған сәттен бастап есептеледі. 1.5. Өтінімге қол қоя отырып, Емделуші Шарт жасасу үшін толық және сенімді ақпарат алғандығын және Өтінімде көрсетілген жағдайда Қызмет көрсетуге өз келісімін бергендігін, сонымен қатар Емделушімен қол қойылған Өтініммен бірге орналастырылған көрнекілік ақпараттар арқылы Емделуші танысқан зертханалық зерттеуге дайындалған ережелерді Емделушімен сақтай отырып және/немесе қолданыстағы процедураларға сай Емделушімен жинақталғандығын дәлелдейді. Емделушінің кінәсі бойынша туындаған Өтінімді орындаудың мүмкін болмаған жағдайында, оның ішінде Емделушінің бекітілген процедураларды бұзумен жиналған биоматериалды ұсынуы және/немесе Емделушінің зертханалық зерттеуге дайындалу ережесін сақтамаған жағдайында Қызмет толық көлемде төленуге жатады және Орындаушы осындай биоматериалдармен көрсетілген Қызмет сапасы үшін жауапкершілік алмайды. 1.6. Өтінімге қол қоя отырып, Емделуші Шартты орындауға басқа тұлғаларды (бірлесіп орындаушы) Орындаушымен тартуға келісімін береді, сонымен қатар Орындаушымен қолданылатын автоматтандырылған деректер көздерінде Қызмет көрсетуге қатысты болатын дербестендірілген сипаттағы Емделуші туралы ақпаратты, сонымен қатар осындай дерек көздерін, басқа дерек көздерімен байланыстыратын жүйеге қосуға рұқсат беруіне рұқсат береді. 1.7. Орындаушы осы Шарт бойынша «DiaMed» КДЗ ЖШС әкімшілігі белгілеген жұмыс күндері мен сағаттарында қызмет көрсетеді және компания сайты арқылы пациентке жеткізіледі www.kdldiamed.kz немесе қабылдау пункттерінде ақпараттық стендтер арқылы жүзеге асырылады.   2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 2.1. Орындаушы құқығы бар: 2.1.1. емделушіге қызмет көрсету үшін үшінші тұлғаларды тарту; 2.1.2. Қызметті мерзімінен бұрын көрсету; 2.1.3. Орындаушыға байланысты емес мән-жайлар бойынша, оның ішінде егер бұл зертханалық зерттеулердің күмәнді нәтижесіне байланысты болса, сондай-ақ үшінші тұлғалардың іс-әрекеттері (әрекетсіздіктері) салдарынан Қызмет көрсету мерзімін ұлғайту. 2.1.4. Емделушіні жеке хабардар етпей, «DiaMed» КДЗ ЖШС жұмысына өзгерістер енгізуге. Барлық өзгерістер Компанияның сайтында немесе Орындаушының қабылдау пункттерінде қойылады. 2.2. Орындаушы міндеттенеді: 2.2.1. қызметті Шартқа және Орындаушының қызметінде қолданылатын денсаулық қорғау саласындағы Қазақстан Республикасының нормативтік актілерінің талаптарына сәйкес және осындай Қызмет сияқты нәтижелерге әдетте ұсынылатын стандарттарға сәйкес көрсетуге; 2.2.2. Емделушімен төленген барлық кешенді лабораториялық қызметті сапалы түрде және аталған қызметті көрсету үшін бөлінген мерзімде уақтылы көрсетуге. Нақтылы қызмет көрсетудің (зерттеменің) максималды мерзімі Орындаушымен тағайындалады, және прейскурантта көрсетіліп тұрады, Емделуші сондықтан да зерттеменің максималды орындалу мерзімінің оған таныс екендігін және өзінің оған қарсы еместігін растайды. 2.2.3. Орындаушының лабораториялық қызмет көрсету сапасына Емделушінің дәйекті наразылығы болған жағдайда, қайтадан, лабораториялық медициналық зерттемелерден кеткен олқылықтарды жою үшін қажетті зерттеме жүргізуге, немесе емделушінің Орындаушыға төленген медициналық қызмет көрсету ақысын қайтарып беруге. Наразылықтың дәйектілігін анықтау үшін қосымша зерттемелер жүргізу қажеттілігі болған жағдайда, егер наразылық негізделген болса, қосымша зерттемелер Орындаушының есебінен жүргізіледі, ал егер наразылық негізсіз болған жағдайда – Емделушінің есебінен жүргізіледі. Ақша қаражатын қайтару фискалдық чек болған кезде жүзеге асырылады; 2.2.4. Прейскурантқа сәйкес зертханалық қызметтерді көрсету мүмкін болмаған жағдайда емделушіге көрсетілетін қызметтердің қысқаруына әкелуі мүмкін жағдайлар туралы немесе қосымша көрсетілетін қызметтер туралы дереу хабарлау. 2.3. Емделуші міндетті: 2.3.1. Емделуші www.kdldiamed.kz сайтындағы немесе емдеуші дәрігердің жазған ұсынымын, лабораториялық зерттемелерді орындау үшін жіберілген биоматериалдарды алу жолында дайындалған барлық ұсынымдарды басшылыққа алып, сақтауға міндетті; Егер Емделушімен биологиялық материалды дайындау барысында ұсынымдар сәйкес түрде сақталмаса, Орындаушы берілген биологиялық материал бойынша көрсетілген Қызметтің сапасына жауап бермейді; 2.3.2. Қызмет көрсетіле бастағанға дейін Орындаушыға Қызмет көрсетуге қажетті барлық ақпараттарды, оның ішінде медициналық дәрі-дәрмектерді қабылдау, Қызмет көрсетуге әсер етуі мүмкін жеке ерекшеліктері немесе оның нәтижелері туралы ескертуі тиіс, Өтінімге қол қойылғаннан кейін Орындаушының Қызмет көрсетумен байланысты болатын барлық ұйғарымдарын орындауға; 2.3.3. тапсырысты ресімдеу үшін қажетті дербес деректерді (Т.А.Ә., туған жылы, телефон нөмірі, жеке куәлігінің түпнұсқасы) беруге Орындаушыға келісім беруге. Орындаушы емделушінің жеке деректерін сақтауға және пайдалануға құқылы; 2.3.4. Орындаушыға өзінің жеке басын куәландыратын құжатты (жеке куәлігі, төлқұжаты, ықтияр хаты, тууы туралы куәлік және т.б.) ұсынуға және ұсынылған құжаттағы мәліметтер Емделушінің төлқұжат деректеріне нақты сәйкес келетіндігі туралы мәлімет үшін жеке жауапкершілікте болуға; 2.3.5. шарт жасалған күнгі қолданыстағы прейскурантқа сәйкес өтінімге қол қою және/немесе қызмет көрсетілген күні толық көлемде зертханалық қызметтер үшін ақы төлеу; 2.3.6. Орындаушымен бекітілген тәртіпті, ішкі тәртіп ережелерін сақтауға және Орындаушының мүлкіне ұқыпты қарауға, Қызмет көрсету кезінде Орындаушының қызметкерімен бірлесе жұмыс істеуге; 2.3.7. Басқа емделушілердің құқығын бұзатын істерге бармауға. 2.4. Емделушінің құқығы бар: 2.4.1. сараптама қорытындысын Орындаушының қабылдау пункттерінде, www.kdldiamed.kz сайтында тексеру (қазыналық) чегімен тапсыру формасын көрсетіп, «Нәтижелерді алу» графасының бірден-бір кодын теріп алуға және де электронды пошта арқылы алуға; 2.4.2. Орындаушының Қызмет көрсету барысында дәрігерлік құпия сақталуға тиісті мәліметтерді беруіне құқығы бар болуына қарамастан, сол жеке тұлғаларды анықтауға, Орындаушыға ескертіп барып, соған сәйкес құжат (сенімхат) 2.5. Емделуші Өтінім берген сәтте ұялы телефон (мобильді терминал) номірін ұсынып және осыған Орындаушыдан SMS-ескерту қағазы, соның ішінде Орындаушымен өткізілетін акциялары туралы ақпараттармен, Өтінімнің орындалуы туралы ескерту қағаздар алуға сөзсіз келісімі айқындалып, қажетті уәкілеттік бар екендігіне кепілдік береді. 2.6. Орындаушы уәкілетті органдармен қойылған үлгілер бойынша Қызмет көрсету кезінде есептік және есеп беру құжаттамаларын жүргізуді жүзеге асырады. Қызмет көрсету аяқталар кезде Орындаушы Қызмет көрсету нәтижесін тапсырады, ал Емделуші Орындаушының қабылдау бөлімшелерінде уәкілетті органдармен белгіленген түрде есептік құжаттаманы алады. Емделушінің сұранысы бойынша Қызмет көрсету нәтижесі басқа түрде және басқа әдіспен, соның ішінде көшірмелік байланыс қондырғыларымен, электронды пошта немесе Орындалушымен ұсынылған басқа әдіспен Емделушінің таңдауы бойынша ұсынылуы мүмкін. Емделушіні сәйкестендіру үшін өз сұранысында басқаша түрде немесе басқа әдіспен көрсетілген Қызмет нәтижесін жеткізуде Емделуші Орындаушыға өз Өтінімінің кодын- соңғы төрт сандық жасырын –кодын Өтінімде көрсетілген, немесе жасырын сөзді хабарлауы тиіс. Тиісті сұранымды жолдай отырып, Емделуші еркімен және Емделушімен таңдалған үлгі және әдісімен Орындаушы ұсынған Қызмет көрсету нәтижесін алуға келіскендігін айқындайды. Осындай үлгіде және осындай әдіспен көрсетілген Қызметті Емделушіге ұсынғанын, қажетті сұранысын жіберіп және Өтінімге қол қоя отырып үшінші тұлғаның (сонымен бірге байланыс операторлары) қатысқанын талап еткенін ескере отырып Емделуші осымен өзінің еріктілігін білдіріп, жекелей сипаттағы автоматтандырылған дерекқорларына осындай ақпараттарды қосуға, үшінші тұлғаны қосу арқылы оның нәтижелерін ұсыну және Қызмет көрсетумен байланысты ақпараттарды беруге және осындай үшінші тұлғаның олармен дерекқорларымен байланыстыратын жүйелерге қосуға келісімін білдіреді. Қызмет көрсету нәтижелерін Емделушіге ұсынудың кейбір үлгілері мен әдістері қосымша төлемдер жасау арқылы жүзеге асырылып, Емделушіге Қызмет көрсету нәтижелерін бергенге дейін төлем мөлшері мен шарттары туралы алдын-ала ескертіледі. 2.7. Емделуші көрсетілген Қызмет нәтижесін қабылдау барысында анықталған кемшіліктер туралы Орындаушыға шұғыл түрде хабарлайды. Егер Емделуші көрсетілген Қызмет нәтижесін қабылдау барысында Орындаушыға қандайда бір реніштерін білдірмеген, немесе Қызмет көрсету аяқталуы жөніндегі негізсіз себептер бойынша көрсетілген Қызмет нәтижесін қабылдамаған, көрсетілген Қызмет нәтижесі Емделушімен қандайда-бір кемшіліктер мен қарсылықтар болмаған жағдайда Қызмет көрсетілді деп есептеледі. 2.8. Емделушінің Өтінімді ресімдегеннен және биоматериалды алғаннан кейін Қызметтен бас тартқан жағдайында, Емделуші орындаушыға нақты келтірілген шығындарды төлеуге міндетті, шығын мөлшерін Орындаушы анықтайды және Емделушінің Қызметтен бас тартуы туралы хабарлама алынған сәтте Орындаушымен жасалған шығындарға, оның ішінде пайдаланған ресурстар, реагенттер, шығыс материалдары және т.б. байланысты болады. Емделуші қызмет көрсету аяқталғаннан кейін Қызметтен бас тартатын болса, тараптардың келісімімен белгіленген немесе тиісті сараптама жүргізумен дәлелдеменің болуы кезінде жүзеге асырылады. 2.9. Орындаушы алынған дерек көздерін жасырын түрде құпия ұстауға аталмыш Шарт бойынша кепілдік береді. 2.10. Тараптар осы Шарттың шартын Тараптардың орындауы барысында алынған ақпараттарға қатысты жасырын түрде құпия ұстауды қадағалауға міндеттеме алады.   3. ҚЫЗМЕТТІҢ БАҒАСЫ МЕН ТӨЛЕНУ ШАРТЫ 3.1. Орындаушының лабораториялық Қызметі Прейскуранты, және оның бағасы www.kdldiamed.kz сайтында көрсетілген, және ол осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады. Лабораториялық медициналық қызмет көрсету бағасы Орындаушының біржақты шешімімен Емделушіге ескертіліп, айтылмастан өзгертілуі мүмкін. Барлық өзгерістер www.kdldiamed.kz компаниясы сайтында немесе Орындаушының қабылдау пункітінде хабарланып, ілініп тұрады. 3.2. Қызметтердің төлемі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен төленеді. 3.3. Қызмет Емделуші Өтінімге қол қойған сәтінен бастап, алдын ала 100% (жүз пайыз) төлем жасаған жағдайда қызмет көрсетуге жатады. Орындаушының Қызмет көрсету бағасы және мерзімі көрсетілген баға көрсеткішімен Емделуші Өтінімге қол қойғанға дейін Емделушінің Өтінімге қол қою орнында орналастырылған сайт және/немесе көрнекілік ақпараттары арқылы таныстырылды.   4. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 4.1. Даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жүргізу жолымен, тәуелсіз сараптаушылардың тартылуымен және соттық тәртіппен шешіледі; 4.2. Көрсетілген қызметтердің сапасы бойынша сотқа арызданудан бұрын, тараптар тәуелсіз сараптама жүргізу туралы келісімге келеді; 4.3. Орындаушы Қызмет көрсету сапасына жауапкершіліктен, Емделуші осы Шарттың 2.3.1., 2.3.2. тармақшасындар бұзған жағдайда босатылады; 4.4. Тараптар осы Шарт бойынша жауапкершіліктен жартылай немесе толық орындамаған кезде, немесе өз жауапкершілігін лайықты орындамаған кезде, егер бұл орындамау кенеттен келген сыртқы күштің салдары немесе басқа да осы Шарт бойынша міндеттерді орындауда туған кедергілер, форс-мажорлық жағдаяттар орын алғанда (табиғи апаттар, эпидемиялар, әскери жағдайлар, көтерілістер, принятие компетентті органдардың шешімдерін қабылдағанда және т.т.), босатылады.   5. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 5.1.  Осы Шарт жария оферта болып табылады. Тараптардың арасында қол қойылған қағаз түріндегі Шарт нұсқасының сол мезеттеболмауы көрсетілген Қызметке немесе Емделушімен ақысы төленіп, екі Тараптың қолы қойылған жағдайында аталмыш Шарттың заңдық күші жоқ деп санауға ешқандай негіз жоқ. Тапсырыстың рәсімделуі Шарттың қойылған шарттарына сәйкес Емделушінің құптауы деп саналады, ал Емделушінің төлем жүргізуі – оның орындалуы болып табылады. 5.2. Осы Шарт бекітілген және 2019 жылғы «05» шілдеден бастап жария орналастырылған күннен бастап күшіне енеді және тараптар шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаған сәтке дейін қолданылады. 5.3. Шарт Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес талқыланады және реттеледі.   6. ТАРАПТАР ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ 6.1. Тараптар Емделушінің деректемелерімен Өтінімді рәсімдеу кезінде олар көрсеткен ақпаратты оқуға сөзсіз келіседі. 6.2. Орындаушының деректемелері: «DiaMed» КДЗ ЖШС, БСН   021240008197, мекенжайы: 070003, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Серікбаев көшесі, 1 ғимарат, 33 кеңсе, ЖСК KZ069470398991763137, Өскемен қаласындағы «Альфа-Банк» ЕБ АҚ филиалы, БСК ALFAKZKA, тел.: 8 (7232) 70-59-90, e-mail: kdl_diamed@mail.ru   УТВЕРЖДЕН Приказом № 28-п от «05» июля 2019 г. Генерального директора ТОО КДЛ «DiaMed»  Кураш В.Б.     ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР на оказание платных медицинских услуг по лабораторной диагностике   город Усть-Каменогорск

Товарищество с ограниченной ответственностью Клинико-Диагностическая Лаборатория «DiaMed», юридическое лицо, в лице Генерального директора Кураш В.Б., действующей на основании Устава и государственной лицензии на занятие медицинской деятельностью № 002962DF выданной 27.02.2019 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, заключает с неограниченным кругом лиц, именуемых в дальнейшем «Пациент» с другой стороны, настоящий Публичный договор на оказание платных медицинских услуг по лабораторной диагностике, на следующих условиях:   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. По Договору Исполнитель обязуется по заданию Пациента оказать разовую платную медицинскую услугу по лабораторной диагностике, путем лабораторного исследования биоматериала, полученного от Пациента (далее — Услуга) и сдать ее результат Пациенту в установленный срок, а Пациент обязуется оплатить и принять и эту Услугу. 1.2. Договор имеет характер публичной оферты. Условия данного Договора являются одинаковыми и обязательными для всех Пациентов. Договор определяет порядок и условия предоставления Исполнителем квалифицированной Услуги по заказу Пациента, согласно полученной лицензии на медицинскую деятельность. 1.3. Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий данного Договора, а также датой заключения Договора, является оформление Заявки на лабораторное исследование биоматериалов (далее – Заявка) и оплата услуги. Оформив Заявку, Пациент подтверждает, что ознакомлен с условиями Договора и все действия, которые им будут осуществлены, не будут противоречить условиям данного Договора. 1.4. Задание Пациента на оказание Услуги, вид, объем, сроки оказания Услуги, цена за единицу и общая стоимость согласованы Пациентом и Исполнителем в Заявке. После подписания Заявки сроки оказания Услуги исчисляются с момента получения Исполнителем биоматериалов от Пациента. 1.5. Подписывая Заявку, Пациент подтверждает, что обладает полной и достоверной информацией для заключения Договора и выражает свое согласие на оказание Услуги на условиях, указанных в Заявке, а также, что биоматериал, передаваемый для оказания Услуги, собран Пациентом в соответствии с установленными процедурами и/или Пациентом соблюдены правила подготовки к лабораторному исследованию, с которыми Пациент ознакомлен через наглядную информацию, размещенную в месте подписания Пациентом Заявки. В случае невозможности исполнения Заявки, возникшей по вине Пациента, в т.ч. представления Пациентом биоматериала, собранного с нарушением установленных процедур и/или не соблюдения Пациентом правил подготовки к лабораторному исследованию, Услуга подлежит оплате в полном объеме, и Исполнитель не несет ответственности за качество Услуги, оказанной по такому биоматериалу. 1.6. Подписывая Заявку, Пациент выражает согласие на привлечение Исполнителем к исполнению Договора других лиц (соисполнителей), а также дает разрешение на включение и использование в автоматизированных базах данных, применяемых Исполнителем, информации о Пациенте персонифицированного характера, касающейся оказания Услуги, а также на подключение таких баз данных, к сетям, связывающим их с другими базами данных. 1.7. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору в дни и часы работы, которые устанавливаются администрацией ТОО КДЛ «DiaMed» и доводятся до сведения Пациента через сайт компании www.kdldiamed.kz или через информационные стенды в приемных пунктах.   2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель имеет право: 2.1.1. привлекать третьих лиц для оказания услуг Пациенту; 2.1.2. оказать Услугу досрочно; 2.1.3. увеличивать срок оказания Услуги, по независящим от Исполнителя обстоятельствам, в том числе если это обусловлено сомнительным результатом лабораторных исследований, а также вследствие действий (бездействий) третьих лиц. 2.1.4. вносить изменения в работу ТОО КДЛ «DiaMed», не уведомляя персонально Клиента. Все изменения выставляются на сайте компании или в приемных пунктах Исполнителя. 2.2. Исполнитель обязуется: 2.2.1. оказать Услугу согласно Заявке в соответствии с Договором и с требованиями нормативных актов Республики Казахстан в сфере здравоохранения, применимыми к деятельности Исполнителя, стандартами обычно предъявляемым к результатам такого рода Услуг; 2.2.2. оказать весь комплекс оплаченных Пациентом лабораторных услуг качественно и в установленные для оказания данной услуги сроки. Максимальные сроки выполнения конкретных услуг (исследований) устанавливаются Исполнителем и приводятся в прейскуранте, Пациент тем самым подтверждает, что установленные Исполнителем максимальные сроки выполнения исследований ему известны и устраивают его; 2.2.3. в случае обоснованных претензий Пациента к качеству оказанных Исполнителем лабораторных услуг, произвести повторные, необходимые для устранения недостатков лабораторные медицинские исследования бесплатно, либо возвратить пациенту стоимость медицинской услуги, оплаченной Исполнителю. При необходимости выполнения дополнительных исследований для выяснения обоснованности претензии в случае, если претензия оказывается обоснованной, дополнительные исследования проводятся за счет Исполнителя, в случае, если претензия оказывается необоснованной — за счет Пациента. Возврат денежных средств осуществляется при наличии фискального чека; 2.2.4. в случае невозможности оказания лабораторных услуг согласно Прейскуранта, немедленно извещать Пациента о возникших обстоятельствах, которые могут привести к сокращению оказываемых услуг, либо о дополнительно оказываемых услугах. 2.3. Пациент обязан: 2.3.1. Пациент обязан соблюдать все рекомендации по подготовке к забору биоматериала, передаваемого для выполнения лабораторных исследований, которые прописаны на сайте www.kdldiamed.kz или по рекомендации лечащего врача. Если Пациентом не были соблюдены рекомендации по подготовке, Исполнитель не несет ответственности за качество оказанных Услуг из предоставленного биологического материала; 2.3.2. до начала оказания Услуги сообщить Исполнителю всю информацию, необходимую для оказания Услуги, в том числе, о приеме медицинских препаратов, индивидуальных особенностях, которые могут повлиять на оказание Услуги или ее результат, после подписания Заявки неукоснительно выполнять все предписания Исполнителя, связанные с оказанием Услуги; 2.3.3. дать согласие Исполнителю на передачу персональных данных, необходимые для оформления Заказа (Ф.И.О, год рождения, номер телефона, оригинал удостоверения личности). Исполнитель имеет право хранить и использовать персональные данные Пациента; 2.3.4. предоставить Исполнителю документ удостоверяющий его личность (удостоверение личности, паспорт, вид на жительство, свидетельство о рождении и пр.) и нести персональную ответственность за то, что сведения, содержащиеся в предоставленном документе, соответствуют действительным паспортным данным Пациента. 2.3.5. произвести оплату за лабораторные услуги в полном объеме в день подписания Заявки и/или оказания услуги в соответствии с действующим на дату заключения договора прейскурантом 2.3.6. соблюдать режим, правила внутреннего распорядка, установленные Исполнителем, и бережно относиться к имуществу Исполнителя, сотрудничать с персоналом Исполнителя при оказании Услуги; 2.3.7. не совершать действий, нарушающих права других пациентов. 2.4. Пациент имеет право: 2.4.1. получить результаты анализов в приемных пунктах Исполнителя, предоставив форму заказа с контрольным (фискальным) чеком, получить на сайте компании www.kdldiamed.kz, в графе «Получение результатов» введя уникальный код и по электронной почте; 2.4.2. определить лицо, которому Исполнитель в процессе оказания Услуг имеет право передать сведения, составляющие врачебную тайну, уведомив Исполнителя и предоставить соответствующий документ (доверенность) 2.5. Предоставляя в момент подачи Заявки номер сотового телефона (мобильного терминала), Пациент гарантирует, что имеет необходимые полномочия на это и выражает безоговорочное согласие на получение SMS-уведомлений от Исполнителя, в т.ч. с уведомлениями об исполнении Заявки, с информацией об акциях, проводимых Исполнителем. 2.6. Исполнитель осуществляет ведение учетной и отчетной документации при оказании Услуги по формам, установленным уполномоченным органом. По завершению оказания Услуги результат оказания Услуги Исполнитель передает, а Пациент получает в приемных пунктах Исполнителя в виде установленной уполномоченным органом отчетной документации. По запросу Пациента результат оказания Услуги может быть представлен в иной форме и иным способом, в том числе посредством факсимильной связи, электронной почте или иным способом, предлагаемым Исполнителем и выбранным Пациентом. Для идентификации Пациента в своем запросе на представление результата оказания Услуги в иной форме и иным способом Пациент должен сообщить Исполнителю код своей Заявки — последние четыре цифры штрих-кода, указанного на Заявке или кодовое слово. Направляя соответствующий запрос, Пациент тем самым выражает свое волеизъявление и соглашается на получение результата оказания Услуги в предлагаемой Исполнителем и в выбранной Пациентом форме и способом. Учитывая, что представление Пациенту результата оказанной Услуги в такой форме и таким способом требует участия третьих лиц (в том числе операторов связи), подписывая Заявку и направляя соответствующий запрос, Пациент тем самым выражает свое волеизъявление и дает согласие на передачу информации, связанной с оказанием Услуги и представлением ее результата, посредством таким третьих лиц, на включение такой информации в автоматизированные базы данных информации персонифицированного характера, и подключение такой базы данных, к сетям, связывающим их с базами данных таких третьих лиц. Некоторые иные формы и иные способы представления Пациенту результата оказания Услуги осуществляются за дополнительную плату, о размере и условиях оплаты которой Пациент предварительно уведомляется до представления результата оказания Услуги в такой форме и таким способом. 2.7. В ходе принятия результата оказанной Услуги Пациент немедленно уведомляет Исполнителя о выявленных недостатках. В том случае, если в ходе принятия результата оказанной Услуги Пациент не заявил Исполнителю каких-либо возражений, или по завершению оказания Услуги по немотивированным причинам не принял результат оказанной Услуги, Услуга считается оказанной, результат оказанной Услуги принятым Пациентом без каких-либо возражений и замечаний. 2.8. В случае отказа Пациента от Услуги до завершения ее оказания после оформления Заявки и забора биоматериала, Пациент обязан оплатить Исполнителю фактически понесенные им расходы, размер которых определяется Исполнителем и зависит от затрат уже произведенных Исполнителем на момент получения уведомления Пациента об отказе от Услуги, в том числе использованных ресурсов, реагентов, расходных материалов и прочее. Отказ Пациента от Услуги после завершения ее оказания осуществляется при наличии мотивированным причин, установленных соглашением сторон или соответствующей экспертизой. 2.9. Исполнитель гарантирует конфиденциальность полученных данных по настоящему Договору. 2.10. Стороны берут на себя обязательства по соблюдению конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении Сторонами условий настоящего Договора.   3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ 3.1. Прейскурант лабораторных Услуг Исполнителя, и их цена указаны на сайте www.kdldiamed.kz, и является неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость лабораторных медицинских услуг может быть изменена в одностороннем порядке Исполнителем без предупреждения Пациента. Все изменения выставляются на сайте компании www.kdldiamed.kz или в приемных пунктах Исполнителя 3.2. Стоимость Услуг оплачивается в национальной валюте Республике Казахстана – тенге. 3.3. Услуга подлежит оплате на условиях 100% (сто процентов) предоплаты в момент подписания Пациентом Заявки. С прейскурантом цен на Услуги и сроками оказания Исполнителем Услуг Пациент до подписания Заявки ознакомлен через сайт и/или наглядную информацию, размещенную в месте подписания Пациентом Заявки.   4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1. Споры и разногласия решаются путем переговоров, привлечения независимой экспертизы и в судебном порядке; 4.2. До обращения в суд по поводу качества оказанных услуг, стороны договариваются о проведении независимой экспертизы; 4.3. Исполнитель не несет ответственности за качество оказания Услуги, в случаях нарушения Пациентом подпунктов 2.3.1., 2.3.2 настоящего Договора; 4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы или других форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, забастовки, принятие компетентными органами решений и т.п.), препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору.   5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1 Данный Договор является публичной офертой. Отсутствие подписанного между Сторонами экземпляра Договора на бумажном носителе с проставлением подписей обеих Сторон в случае проведения по нему фактической оплаты Пациентом и/или предоставлении Услуги не является основанием считать настоящий Договор не заключенным. Оформление Заказа в соответствии с условиями Договора считается акцептом Пациента, а проведение оплаты Пациентом – его исполнением. 5.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его утверждения и публичного размещения с «05» июля 2019 года и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 5.3. Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.   6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 6.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Пациента считать информацию, указанную им при оформлении Заявки 6.2. Реквизиты Исполнителя: ТОО КДЛ «DiaMed», БИН   021240008197, адрес: 070003, Республика Казахстан, область Восточно-Казахстанская, город Усть-Каменогорск, улица Серикбаева, здание 1, офис 33, ИИК KZ069470398991763137, филиал АО ДБ «Альфа-Банк» в городе Усть-Каменогорск, БИК ALFAKZKA, тел.: 8 (7232) 70-59-90, e-mail: kdl_diamed@mail.ru    
ПОЗВОНИТЬ